წევრობა

ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი.

 

ასოციაციის წევრობის მსურველი წერილობითი განცხადებით მიმართავს თავჯდომარეს.

თავჯდმოარე წევრად მიღების საკითხს წყვეტს განცხადების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.

 
gamokitxva