ჩვენ შესახებ
შესაბამისობის დეკლარაცია
 
მისია

ასოციაცია "უსაფრთხო სივრცე" არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი. ასოციაცია დაარსდა 2011 წლის  6 იანვარს. რეგისტრაციის ნომერია: 401953971

ხელი შეუწყოს საქართველოს, როგორც ეკო სისტემის სუბიექტის მსოფლიო სისტემაში ინტეგრირების პროცესს;

ხელი შეუწყოს ადამიანის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლების განხორციელებას;

მონიტორინგი გაუწიოს ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ ბუნებათსარგებლობის, ზონირების, ქალაქგეგმარებითი და სამშენებლო ინდუსტრიისათვის დამახასიათებელი თეორიების, კონცეფციების, პრინციპების, კანონმდებლობის და ნორმალების დაცვას;

დარღვეული უფლებებისა და კანონიერების აღსადგენად მიმართოს სასამართლოს ან სამართალდამცავ ორგანოებს;

გააკონტროლოს ყველა ის პროცესი - მშენებლობის, ბუნებათსარგებლობის, ქალაქგეგმარების ნორმების შესრულების ჩათვლით - რომელიც ჯანსაღი სივრცის არსებობის წინაპირობაა. იმავდროულად უზრუნველყოს ამ პროცესებში ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინება და გარემოს თვითმყოფადობის დაცვა, ისტორიული არქიტექტურისა და ქალაქგეგმარების შენარჩუნება;

ხელი შეუწყოს  მცენარეების ადგილობრივი ჯიშების შენარჩუნებასა და აღორძინებას;

მონიტორინგი გაუწიოს ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას, ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას მათი რაციონალური გამოყენების მიზნით;

ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას საქართველოში გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში;

ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას ქალაქმშენებლობისა და ბუნებათსარგებლობის საკითხებზე, რათა მან შეძლოს სრულფასოვნად მიიღოს მონაწილეობა და გავლენა მოახდინოს აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე;

 
საქმიანობის ფორმები

თანამშრომლობს სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციებთან. ახორციელებს ერთობლივ პროექტებს ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების კონსტიტუციური უფლების დაცვის მიზნით;

 
წევრობა

ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი.

 
მიმდინარე პროექტები

პროექტი ,,თბილისის ეკოლოგია“  („საზოგადოების ჩართულობა და სახელმწიფოს ანგარიშვალდებულობა თბილისის ეკოლოგიასთან მიმართებით“) ხორციელდება ფონდ „ღია საზოგადოება -საქართველოსა“ და „აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის“ მიერ. პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ საქმიანობებს:

 
დონორები

  

         

ღია საზოგადოება-საქართველო

აღმოსავლეთ-დასავლეთის

მართვის ინსტიტუტი

 
gamokitxva