2013 წლის 2 სექტემბრის #686 ბრძანებულება ბეჭდვა

2016 წლის 28 ოქტომბერს, 17 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში განიხილება ,,უსაფრთხო სივრცე''–ს სარჩელის განხილვა. საქმე შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 2 სექტემბრის #686 ბრძანებულებას, რომლითაც ცვლილება შევიდა ,,განსაკუთრებული რეგულირების სარეკრეაციო ზონის სტატუსის მინიჭების შესახებ'' საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 21 ივნისის #435 ბრძანებულებაში. განხორციელებული ცვლილების შედეგად სარეკრეაციო ზონის ფარგლებს გარეთ დარჩა რეალურად გამწვანებული ტერიტორია. საქმეზე მთავარი სხდომაა ჩანიშნული